شرکت دانش بنیان ابزار مبتکران شریف در راستای طراحی ، ساخت و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی و صنعتی از تاریخ 1397/06/03 ثبت و شروع به فعالیت نموده است.